منابع

منابع برای افراد و خانواده ها

منابع برای ارائه دهندگان و شرکای BHHL

بازخورد نقشه راه سلامت رفتاری

  • از آنجایی که خدمات بهداشت رفتاری مرتبط با نقشه راه اصلاحات سلامت رفتاری همچنان در حال گسترش هستند و تعاملات بیشتری دریافت می کنند، پورتال بازخورد نقشه راه سلامت رفتاری اکنون برای به اشتراک گذاشتن نگرانی های مربوط به خدمات جدید در دسترس است. هر کسی در masspartnership.com، masshelpline.com و mass.gov می‌تواند به این ابزار دسترسی داشته باشد و آن را پر کند.